คำคม ธรรมะ วันพระ

ปัญหาคู่กับปัญญา ถ้าเจอปัญหาเราต้องพลิกผันให้เป็นปัญญา
ธรรมะ ป.อ.ปยุตฺโต

คำคม ธรรมะ วันพระ
คำคม ธรรมะ วันพระ