คำคม
คำคม

คำคม

ความหวังแม้จะเปราะบาง มันก็อากที่สิ่งใดจะมาทำลายได้ ตราบที่ยังศรัทธา

คำคม