คำสอนพระ

ความสุข นั้นไม่เที่ยงแท้ฉันใด
ความทุกข์ ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปฉันนั้น
คำสอน หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

คำสอนพระ
คำสอนพระ