คำคมพระพุทธทาสภิกขุ

วันนี้วันพระ ธรรมพุทธทาสภิกขุ

เอาชนะอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
เป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง
ตามความหมายมนุษย์
มีใจสูงอยู่เหนืออารมณ์

คำคม คำสอน พุทธทาสภิกขุ