ธรรมะวันพระ

วันนี้วันพระกับธรรมะ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

ถ้ามีการมองที่ดีก็จะมีแต่การได้ ไม่มีเสีย
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่มาสอนทั้งนั้น

คำสอนพระพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

ธรรมะ
ธรรมะ