ธรรมะ

วันพระกับธรรมะสอนใจ

การทำบุญ
ไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทอง
ก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้
แถมยังประหยัดอีกด้วย
นั่นคือการรักษาศีล
และการเจริญภาวนา

– สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

ธรรมะ
ธรรมะ