วันนี้วันพระ

วันพระกับธรรมะสะกิดใจ

ชีวิตมีค่า ก็ต่าเมื่อเจ้าของรู้จักใช้
ธรรมมะ พุธทาสภิกขุ

ธรรมะสะกิดใจ
ธรรมะสะกิดใจ