คำคมพระพุทธทาสภิกขุ

วันพระกับธรรมมะสะกิดใจ

ทั้งหมดนี้ เป็นพลี แก่ความรัก
เราประจักษ์ แก่ใจ ใช่หวังผล
เป็นวัตถุ แทนตอบ, ขอบคุณจน
กว่าตัวตน จะเลิกหลุด วิมุติเอย

คำคมพระ พุทธทาสภิกขุ

ธรรมะ
ธรรมะ