วันพระกับธรรมะสะกิดใจ

คนเราฉลาดขึ้นมาด้วยสิ่งที่เรียกว่า มาร หรือ อุปสรรค นั่นแหละ
ธรรมมะ พุทธทาสภิกขุ

ธรรมะ
ธรรมะ