คำคมพระ พุทธทาสภิกขุ

วันพระกับธรรมะสกิดใจ

ทุกชีวิตมีพรวิเศษอยู่อันหนึ่ง คือ รู้จักเข็ดหลาบ แล้วก็รู้จักปรับปรุงแก้ไขในตัวมันเอง
คำคมพระ พุทธทาสภิกขุ

คำคมพระ พุทธทาสภิกขุ
คำคมพระ พุทธทาสภิกขุ