อรุณสวัสดิ์ฤดูฝน
อรุณสวัสดิ์ฤดูฝน

สวัสดีฤดูฝน

สวัสดี..ฤดูฝน
หยาดฝน จากบนฟ้า
ใครพบเห็น ได้ชื่นใจ
ให้สดใส มีความสุข

อรุณสวัสดิ์ฤดูฝน
อรุณสวัสดิ์ฤดูฝน