อรุณสวัสดิ์

อรุณสวัสดิ์ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กลอนอรุณสวัสดิ์